باکو

باکو، شهری کوچک با خط ساحلی در امتداد دریای خزر