پراگ

پراگ

 

پایتخت جمهوری چک که توسط رودخانه ولتاوا به دو قسمت تقسیم گشته است. لقب شهر یکصد مخروطی را با خود به همراه دارد.