ایگواسو

زنجیره ای از صدها آبشار

آبشار ایگواسو مکانی که در هرسن و سال شما را مبهوت عظمت خود خواهد کرد

این آبشارهای جذاب و معروف حقیقتا یکی از عجایب هفتگانه ی جهان هستند. آبشار ایگواسو که در مرز بین برزیل و آرژانتین واقع شده، از 275 آبشار تشکیل شده است که در لبه ی صخره هایی با ارتفاع 2700 متر روی یکدیگر می ریزند و ارتفاع سقوط آبشارها گاه به 80 متر نیز می‌رسد.