تورهای قاره آمریکا

تورهای قاره آمریکا

تور برزیل تابستان – 10 روزه
Brazil
9 شب و 10 روز

26.990.000 تومان

تور برزیل آرژانتین – تابستان 98
Brazil
12 شب و 13 روز

72.150.000 تومان

تور کانادا تابستان 98 – 15 روزه
Canada
14 شب و 15 روز

97.860.000 تومان