تورهای قاره آمریکا

تورهای قاره آمریکا

تور کانادا 16 روزه
Canada
15 شب و 16 روز

4.500 تومان

تور مکزیک کوبا – نوروز 98
Mexico
15 شب و 16 روز

75.600.000 تومان

تور برزیل تابستان
Brazil
10 شب و 11 روز

3.190 تومان

تور برزیل آرژانتین – نوروز 98
Australia
12 شب و 13 روز

63.700.000 تومان

تور برزیل آرژانتین
Brazil
11 شب و 12 روز

4.150 تومان