تورهای قاره آمریکا

تورهای قاره آمریکا

تور کانادا تابستان 98 – 9 روزه
Canada
8 شب و 9 روز

39.900.000 تومان

تور کانادا تابستان 98 – 15 روزه
Canada
14 شب و 15 روز

97.860.000 تومان

تور برزیل تابستان
Brazil
10 شب و 11 روز

3.190 تومان

تور برزیل آرژانتین – تابستان 98
Brazil
11 شب و 12 روز

58.100.000 تومان