تورهای قاره آمریکا

تورهای قاره آمریکا

تور کوبا نوروز 99 – 11 روزه
Cuba
10 شب و 11 روز

36.450.000 تومان

تور کانادا نوروز 99 – 15 روزه
Canada
14 شب و 15 روز

88.350.000 تومان

تور مکزیک کوبا نوروز 99 – 15 روزه
Mexico
14 شب و 15 روز

68.850.000 تومان

تور برزیل نوروز 99 – 11 روزه
Brazil
10 شب و 11 روز

76.000.000 تومان

تور برزیل آرژانتین – نوروز 99
Brazil
11 شب و 12 روز

83.400.000 تومان